Sluiten
Slimreizen - Ervaringen en kennis uit de praktijk Home Over deze site Geef uw reactie
 
Slimreizen.nl - Print informatie Slimreizen.nl

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Voorrang aan fiets en OV

case  

In het kort

Uit de auto

"Als het openbaar vervoer een reëel alternatief is voor de auto, krijgt de werknemer een minimale kilometervergoeding. Ook een parkeerplaats in onze garage is niet vanzelfsprekend. De kosten voor het openbaar vervoer vergoeden we wel helemaal en de fietskilometervergoeding is hoog. Zo proberen we mensen uit de auto te krijgen." | Riet Smal, medewerker P&O, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed volgt het mobiliteitsbeleid van het Ministerie. De verhuizing naar één gebouw was een goede gelegenheid om de uitvoering van de nieuwe reiskostenregeling tegen het licht te houden en toe te passen. De regeling pakt minder goed uit voor autogebruikers ten gunste van OV- en fietsgebruikers. In de praktijk leverde dit echter weinig problemen op door goede voorlichting en heldere uitzonderingsregels.

Organisatie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor archeologie, monumenten en cultuurlandschap. Naast kennis zet de Rijksdienst ook wetten en regels in om het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen. Door gebouwen, gebieden en archeologische vindplaatsen aan te wijzen als rijksmonument of beschermd stads- of dorpsgezicht krijgen deze bescherming. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zorgt voor die aanwijzing. Nederland telt 62.500 rijksmonumenten en 350 beschermde stads- en dorpsgezichten. De Rijksdienst is onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en treedt op namens de minister. De dienst voert de Monumentenwet uit en verleent subsidies op het gebied van monumenten, archeologie en cultuurlandschap. Waar dit erfgoed bedreigd wordt, onderneemt de dienst actie. Bovendien beheert de Rijksdienst het Monumentenregister, het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot en Archis, het centrale archeologische informatiesysteem.

Locatie

Vraagstuk

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken maakt het mobiliteitsbeleid. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, waartoe ook de Rijksdienst behoort, volgt dit beleid. De reiskostenregeling is onderdeel van het mobiliteitsbeleid en is eind vorig jaar aangepast ten nadele van autorijders en ten gunste van OV- en fietsgebruikers. De verhuizing was een goede gelegenheid om de uitvoering van deze regeling opnieuw tegen het licht te houden en toe te passen. Hoe gaat dat als het om een ‘verslechtering' gaat? 

Maatregel

De nieuwe reiskostenregeling bestaat uit drie onderdelen:

Openbaar vervoer
OV-kaart voor het woon-werktraject plus een kilometervergoeding voor vervoer van en naar de opstapplaats van het openbaar vervoer (zie vergoeding auto en fiets).

Fiets
De medewerker die met de fiets naar het werk reist, ontvangt een vergoeding van € 0,16 per kilometer (maximaal € 315,82 per maand). Een combinatie van afwisselend fietsen en openbaar vervoer is ook mogelijk. De medewerker krijgt dan een kilometervergoeding voor de ‘fietsdagen' en een vergoeding voor aangeschafte OV-kaartjes op de andere dagen.

Ander eigen vervoer
De medewerker die met ander eigen vervoer dan de fiets (bijvoorbeeld de auto of motor) reist terwijl de plaats van tewerkstelling wel doelmatig met openbaar vervoer te bereiken is, ontvangt € 0,05 per kilometer (maximaal € 47,44 per maand).
Is deze plaats niet doelmatig met openbaar vervoer te bereiken, dan ontvangt de medewerker een vergoeding van € 0,16 per kilometer (maximaal € 315,82 per maand).

 

De werkplek is niet doelmatig bereikbaar als:

  • de afstand tussen kantoor en de dichtstbijzijnde OV-halte groter is dan 1 kilometer;
  • de werktijden van de medewerker zodanig zijn dat er op die tijdstippen geen OV rijdt;
  • het openbaar vervoer niet ten minste tweemaal per uur bij kantoor stopt; 
  • gebruik van het openbaar vervoer door de ligging van het kantoor onveilig is;
  • de bedrijfsarts oordeelt dat de medewerker om medische redenen niet met OV kan komen;
  • de reistijd van de woning naar kantoor met het openbaar vervoer 2 uur of langer bedraagt en door het reizen met eigen vervoer minimaal met 45 minuten wordt bekort.

Parkeerbeleid
Voor medewerkers is een beperkt aantal parkeerplekken beschikbaar. Elke afdeling beschikt naar rato over een aantal van deze plekken die op aanvraag beschikbaar zijn. Bij de toekenning geven de sectorhoofden voorrang aan aanvragen op medische gronden, met een sociale indicatie of van carpoolers. Tot nog toe zijn alle aanvragen gehonoreerd.

Baten

Voor de organisatie
Stimulering van gebruik van OV en fiets komt gezondheid en milieu ten goede. Desondanks is er nog weinig te zeggen over een positief effect. Er is geen sprake van een grote verschuiving van auto naar OV en fiets, maar een klein deel van de medewerkers is overgestapt. Wellicht is het nog te kort dag hierover iets te zeggen aangezien de verhuizing pas in mei plaatsvond.

Voor de werknemers
De fietsende werknemers zijn er over het algemeen op vooruit gegaan.

 

Kosten

Voor de organisatie
Weinig extra kosten. Lagere kostenvergoeding voor autokilometers wordt weer gecompenseerd door de aanschaf van meer OV-kaarten en hogere fietsvergoedingen.

 

 

Voor de werknemers
De werknemers die met de auto komen, zijn er over het algemeen op achteruit gegaan. Dit is ook onderdeel van het overheidsbeleid dat hiermee het gebruik van het openbaar vervoer wil stimuleren. Dit wordt immers volledig vergoed door de werkgever.

Fiscaal

Tijd

Reken voor de invoering een half jaar tot een jaar. Het kostte gemiddeld een paar uur per week. De uren gingen op aan inventariseren wie op welke manier reist en hoe men na de verhuizing wil reizen. Daarnaast aan het geven van informatie aan medewerkers, het behandelen van uitzonderingsgevallen, aanvragen van OV-kaarten, administratieve verwerking enzovoorts.  

Promotie

Het Ministerie en de afdeling P&O van de Rijksdienst hebben veel voorlichting gegeven, zowel via bij de loonstrook gevoegde informatie en het intranet als persoonlijk.  

Tips

  • Een verhuizing is een ideaal moment om in beeld te brengen hoe je werknemers van en naar het werk reizen en te controleren of reiskostenregelingen nog goed worden toegepast bij iedereen. Gebruikt die tussentijds verhuisde medewerker wel een OV-kaart voor het juiste woon-werktraject?
  • Verwacht als organisatie niet direct te veel resultaat van verlaging van de autokilometervergoeding en verhoging van de fietsvergoeding.
 

Meer weten?

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Riet Smal
Medewerker P&O, verantwoordelijk voor beheer, vervoer en Arbo
T (033) 4217587 | E r.smal@cultureelerfgoed.nl